بازاریابی در افغانستان

شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در اندیشه گسترش بازارهای بین‌المللی برای محصول یا خدمات خود هستند باید ابتدا در مورد ورود به بازار صادرات به قطعیت رسیده و سپس در مورد انتخاب مقصد و روش‌های صادراتی جمع‌بندی کنند.
کم رنگ شدن مرزهای تجارت در جهان امروز ،علاوه برگسترش ارتباطات میان ملت‌ها، توجه به موضوع صادرات را برای همه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل کرده است. این پدیده، درک مفهوم بازاریابی صادرات را برای همه فعالان اقتصادی که در اندیشه رشد بنگاه‌های خود هستند، واجد اهمیت می‌کند .
ازاریابی صادرات در حقیقت مترادف با اجرای دقیق فرآیند تدوین شده در قالب یک استراتژی بازاریابی با هدف کسب موفقیت در بازارهای بین‌المللی است
سوالی که مطرح می‌شود این است که برنامه اجرایی برای پیاده‌سازی استراتژی بازاریابی چیست؟
این برنامه دربرگیرنده مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه بازاریابی صادرات است که اجرای گام به گام و دقیق آنها منجر به کسب موفقیت در آن حوزه می‌شود.
می توان این اقدامات را در پنج گام کلی بیان کرد. اجرای دقیق این مراحل منجر به افزایش سود و رشد بازار فروش محصولات یا خدمات شرکت در بازارهای بین‌المللی هدف شود.

  • گام نخست: شناسایی بازار هدف
  • گام دوم: تدوین استراتژی‌های بازاریابی صادرات
  • گام سوم: آماده‌سازی ابزارهای ارتباطات بازاریابی
  • گام چهارم: ترویج
  • گام پنجم: ایجاد درخواست

این مراحل پنج گانه با یکدیگر مرتبط بوده و در صورتی منجر به نتیجه مطلوب می‌شود که هر یک به درستی انجام گیرد.
بازاریابی صادرات فرآیندی پیوسته و دائمی است که با در نظر گرفتن الزامات زمانی و شرایط کلی حاکم بر بازار و اقتصاد در عرصه بین‌المللی می‌توان مراحل گوناگون آن را مورد بازنگری قرار داد .